2021 Engelli Vergi İndirimi ve Şartları Nelerdir?

2021 Engelli Vergi İndirimi ve Şartları Nelerdir?

2021 yılında engelli vatandaşların vergi indirimleri ve tüm şartlarını ele aldığımız bilgilendirici makale.

10 Eylül 2021 - 19:22

Kişilerin çalışma hayatından elde ettikleri gelirden kesilen vergiler içerisinde yer alan kalemlerden ‘gelir vergisi’nin hesaplamasında, engelli kişiler için uygulanabilen engelli vergi indirimi; çalışanların maaş ya da ücretlerinden kesilecek diğer vergilerden farklı olarak, engel oranına göre belirlenen oranlarda gelir vergisine indirim yapılmak suretiyle hesaplanır.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?
Engelli çalışanlar,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan çalışanlar,
Engelli serbest meslek sahipleri,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan serbest meslek sahipleri,
Basit usul vergiye tâbi bulunan engelliler, engelli vergi indiriminden yararlanabilmektedirler.
Engelli Vergi İndiriminden Yararlanmak İsteyenler Nereye Başvurmalıdır?
Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıda belirtilen kurumlara ‘şahsen’ başvuruda bulunabilirler:

Meme Küçültme Ameliyatı Hakkında Sorulan 30 Soru Ve Yanıtı
Meme Küçültme Ameliyatı Hakkında Sorulan 30 Soru Ve Yanıtı
İllerde Vergi Dairesi Başkanlığı varsa, ilgili Grup Müdürlüğü
İllerde Vergi Dairesi Başkanlığı yoksa, Gelir Müdürlüğü
İlçelerde Vergi Dairesi varsa, Vergi Dairesi Müdürlüğü
İlçelerde Vergi Dairesi yoksa, Mal Müdürlüğü
İşyeri merkezinin il dışında olduğu hallerde ise Gelir İdaresi Başkanlığı.
Önemli Not:2021 yılı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-devlet üzerinden de “Engellilik Vergi İndirimi Başvurusu” alınmaya başlanmıştır. Bu sayede engelli çalışanlar, istedikleri takdirde, gerekli evrakları elektronik ortamda ilgili kuruma sunabileceklerdir.

Engelli Vergi İndirimi Başvuru Süreci Nasıl İşlemektedir?
Engelli vergi indirimi başvuru sürecine ilişkin yapılacak iş ve işlemler şöyledir:

Başvuru sahibine, ilgili vergi dairesince, başvuru dilekçesinde belirtilen hastaneye sevk yazısı verilir.
Adı geçen hastane tarafından düzenlenecek olan Engelli Sağlık Kurulu Raporuyine hastane tarafından ilgili vergi dairesine gönderilir.
Rapor, engelli vergi indirimi işlemlerini başlatmak üzere Ankara’da bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı rapora ilişkin olarak Merkez Sağlık Kurulu’nun düzenleyeceği kararı (yazılı olarak) ilgili vergi dairesine bildirir/gönderir.
Karar, başvuru sahibi çalışanın işyerine/işverenine yazı ile bildirilir. Şayet Merkez Sağlık Kurulu’nun kararı olumlu değilse, başvuru sahibine de yazılı olarak bilgi verilir.
Engelli Vergi İndirimi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Çalışanın/Serbest Meslek Sahibinin/Basit Usulde Vergilendirilen Engellinin Kendisi İçin Gerekli Başvuru Evrakları:
Başvuru sahibinin kendisi adına başvuracağı hallerde;
Ücretli çalışanın çalıştığı işyerinden, o işyerinde çalışmakta olduğuna ilişkin, işverenin tarihli olarak imzalayıp/kaşeleyip vereceği yazı,
Çalışan işe yeni başlamışsa ‘İşe Giriş (Sigorta) Bildirgesi’,
Eski çalışan ise son çalışma ayının hizmet dökümü/sigorta bildirgesi,
İşveren belgesini imzalayan yetkilinin veya varsa vekilinin imza sirküsü fotokopisi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Engelli çalışanın sağlık kurulu raporu var ise ve mümkünse raporun aslı, değilse “Aslı Gibidir” onaylı fotokopisi (ilgili hastane yönetimi veya noter kanalıyla onaylanmış olmalıdır).
Not: Engelli Sağlık Kurulu Raporu yoksa başvuru yapılan vergi müdürlüğünden ilgili hastaneye sevk yaptırılarak rapor işlemleri başlatılır.

Çalışanın/ Serbest Meslek Sahibinin Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi İçin Gerekli Başvuru Evrakları*
Başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişi adına başvuru yapması gereken hallerde gereken evraklar ise şöyledir:
Bakmakla yükümlü olan çalışanın, çalıştığı iş yerinden o iş yerinde çalıştığına ilişkin olarak düzenleyip vereceği tarihli, imzalı, kaşeli yazı,
İşveren belgesini imzalayan yetkilinin veya vekilinin imza sirküsü fotokopisi,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli yakınının nüfus cüzdanı fotokopisi,
Çalışanın, yakınına bakmakla yükümlü olduğunu gösteren SGK belgesi,
Varsa engelli kişiye ait sağlık kurulu raporunun aslı veya “Aslı Gibidir” onaylı fotokopisi.
Not: Engelli Sağlık Kurulu Raporu yoksa başvuru yapılan vergi müdürlüğünden ilgili hastaneye sevk yaptırılarak rapor işlemleri başlatılır.

* Basit usul vergiye tâbi olan engelliler sadece kendileri için başvuru yapabilir.

Engelli Vergi İndiriminden Faydalanmak Üzere Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir?
Engelli kişinin çalışma mevzuatı ile sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında göre bakmakla yükümlü olduğu kişiler, engellilik vergi indirimi uygulaması yönünden de bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Çalışan veya serbest meslek sahibi kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca (Madde.3/10),

Engelli eşi,
Öğrenim görmüyor ve çalışmıyorsa 18 yaşını; ortaöğretimde veya çıraklık eğitim merkezinde eğitim görüyorsa 20 yaşını; yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış ve bekâr olan çocukları ile ‘yaşına bakılmaksızın’ilgili kanun kapsamına uygun olarak malul olduğu tespit edilmiş bulunan bekâr çocukları,
Kurum tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda bakıma muhtaç olduğu tespit edilen anne ve babası üzerinden engelli vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunabilmektedirler.
Engellilik Durumu Neye Göre Belirlenmektedir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun (193 sayılı kanun) 31. maddesinde iş görme/çalışma gücü kaybı ile ilgili sınıflama şu şekilde yapılmıştır:
Çalışma/iş görme gücünün en az %80’ini kaybetmiş bulunan kişi 1. derece engelli,
Çalışma/iş görme gücünün en az %60’ını kaybetmiş bulunan kişi 2. derece engelli,
Çalışma/iş görme gücünün asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan kişi 3. derece engelli sayılır.
Engelli Vergi İndirimi 2021 Yılı Miktarları Ne Kadardır?
2021 yılı için belirlenmiş olan ve engelli dereceleri itibariyle verilen aylık tutarlar, çalışanın gelir vergisinden indirilir.
1. derece engelliler için 1.500 TL
2. derece engelliler için 860 TL
3. derece engelliler için 380 TL
Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Neye Göre Değerlendirilir ve Kabul Edilir?
Engelli vergi indirimi başvurusu yapan kişilerin sağlık raporu alması için sevk edildikleri hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor Ankara’daki Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunun değerlendirmesi için gönderilir. Önceden alınmış ve onaylı rapor varsa adı geçen kuruma bu rapor gönderilerek değerlendirmeye alınır.

Her iki şekilde de engellinin kayıp iş gücü oranı Gelir Vergisi Kanunu ile bu kanun kapsamında yayımlanmış olan yönetmeliklerde yer alan esaslara uygun olarak Merkez Sağlık Kurulu tarafından belirlenir. Merkez Sağlık Kurulu’nun raporu incelerken esas aldığı yönetmelik “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve ekinde bulunan cetvellerdir.

Merkez Sağlık Kurulu’nun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme sonucunda en az % 40 oranında iş gücü/çalışma kaybı olduğuna karar verilen kişiler veya bakmakla yükümlü olunan kişiler için vergi indiriminden yararlanma hakkı doğmaktadır.

Hak Edilen Engelli Vergi İndirimi Hangi Tarihten İtibaren Geçerli Olur?
Ankara’da bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilen ve bunun sonucunda engellilik indiriminden faydalanması kararı verilen kişi, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere engelli vergi indiriminden faydalanmaya başlar. Başvurusu olumlu değerlendirilen kişilerin sonuç raporları aracı/ilgili kurum vasıtasıyla çalışanın işverenine veya serbest meslek sahibi ise kendisine gönderilir.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz Edilebilir mi?
Sağlık kurulunca düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını veya eksik olduğunu yani engel oranının olduğundan düşük gösterildiği düşünüldüğünde veyahut sağlık kurulunun başvuru sahibinin ya da yakınının engelli olmadığının rapor edilmesi halinde başvuru sahibi kurul raporuna itiraz edebilir.

İlgili kişi ya da kişiler, itirazlarını il sağlık müdürlüğüne yapabilirler. İl sağlık müdürlüğü, önceki raporu verenden farklı ve yetkili sağlık kurumuna kişiyi sevk eder. İlk rapor ile ikinci rapor aynı yönde görüş beyan etti ise ilk rapor sonucu doğru kabul edilir. Buna itiraz edilemez ancak gerekirse adli yollara başvurulabilir.

İlk rapor ile ikinci rapor farklı görüş bildirmiş ise kişi il sağlık müdürlüğü tarafından hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem tayin edilen hastanenin “Engelli Sağlık Kurulu”nun vereceği karar nihai karar olarak kabul edilir ve kesindir.

Benzer şekilde Merkez Sağlık Kurulu kararına da yeniden inceleme için itirazda bulunulabilir. Merkez Sağlık Kurulu kişinin itirazını değerlendirmekle yükümlüdür ve gerekli hallerde engelli kişiyi tekrar hastaneye sevk etme, ek rapor talep etme ve hakem hastane görüşü isteme yetkisine sahiptir.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 438 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır?
Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır?
750 engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
750 engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz