3 kamu kurumu 12 engelli işçi alacak

3 kamu kurumu 12 engelli işçi alacak

3 kamu kurumu 12 engelli işçi alımı için İŞKUR vasıtasıyla ilana çıktı. Sayıştay Başkanlığı 6, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü 3, Mersin Emniyet Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden olup 12 Temmuz'da sona erecek.

08 Temmuz 2019 - 13:08

SAYIŞTAY İŞÇİ ALIM İLANI

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet

etmek.

7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak.

8. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'de başarılı olmak ya da Kamu Karum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "İşe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması,

2. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirtilen şartları taşıması,

3. Engelli kadrosuna başvuran adayların "Engelli Sağlık Kurulu Raporu"nun (en az %40 oranında) bulunması,

4. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmesi,

gerekmektedir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :

1. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV, YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI :

1. İŞKUR tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.

2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvurdukları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

3. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.

5. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

7. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

8. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER :

1.2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3. Diploma aslı veya fotokopisi,

4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için ),

5. Eski Hükümlü Belgesi (Eski Hükümlüler için),

6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM BAŞKANLIĞI

İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

0(312) 295 4132 - 0(312) 295 4203

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ

İl

Düzeyi

Atama Yapılacak İşçi Kadro Ünvanı

Kadro

Sayısı

Yaş

Sınırı

Öğrenim

Düzeyi

Nitelik Koşulu

Çalışma

Periyodu

Statüsü/

Kişisel

Durumu

Görev

Yeri

EKPSS/KPSS

Ankara

Yazılım

Mühendisi

1

35

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliğinden mezun olmak

Ek 2 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Engelli

Ankara

Girmiş olmak

Ankara

Sistem

Uzmanı

1

35

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak

Ek 3 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Engelli

Ankara

Girmiş olmak

Ankara

Sistem ve

Ağ Uzmanı

1

35

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak

Ek 4 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Engelli

Ankara

Girmiş olmak

Ankara

Çağrı Merkezi Elemanı

3

35

Lisans

Bilgisayar ve Microsoft office programlarını kullana bilmek

Ek 1 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Engelli

Ankara

Girmiş olmak

Ankara

Şoför

3

40

Önlisans

1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak

2. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir sahip olmak.

3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak ŞekildeYaralananlar

Ankara

Girmiş olmak

Ankara

Büro Personeli

3

35

Önlisans

1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak

2. Bilgisayar ve Microsoft office programlarını kullana bilmek

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak ŞekildeYaralananlar

Ankara

Girmiş olmak

EK 1

Çağrı Merkezi Elemanı Personel Kriterleri

1. Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

2. Telefonda akıcı ve etkin konuşabilmeli, diksiyonu düzgün olmalıdır

3. Uzun süreli çalışma konusunda engeli bulunmamalıdır

4. Bilgisayar kullanabilmeli ve Office programlarına hakim olmalıdır

5. Vardiya çalışma planı çerçevesinde çalışabilmelidir

6. Tercihen bir yıl çağrı merkezi tecrübesi olması

Yazılım Mühendisi Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

5. Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

6. NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

7. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

9. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

10. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

11. Transact-SQL bilgisine sahip olmak

12. MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

13. Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

14. Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak

15. Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak

16. Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak

17. Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak

18. Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

Sistem Uzmanı Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, aşağıda belirtilen konularda bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak:

a) MS Windows Server 2008, 2012, 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

b) Microsoft Exchange 2010-2013-2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

3. Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak

5. IIS(Internet Information Services) yönetimi ve kurulumu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6. Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak

7. Tercihen Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

8. Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

9. Tercihen System Center Orchestrator konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tercihen MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak

11. Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek

12. Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında tecrübe sahibi olmak

13. Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Sistem ve Ağ Uzmanı Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, Omurga, kenar ağ anahtarı, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, Güvenlik Duvarı gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamış olmak

3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

5. Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak

6. Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

7. Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak

8. Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

9. Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

10. Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak

11. Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

12. Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak

13. Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak

14. Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 12 Temmuz 2019
Yayınlanma Tarihi : 08 Temmuz 2019

Genel Şartlar ve Notlar

 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Genel Hususlar:


1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • 18 Yaşını Tamamlamış olmak
 • Askerlikle ilişiği olmamak,(Erkek adaylar için)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53' üncü maddesindebelirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istirmarı suçlarından mahkum olmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Not:Başvuru sonucunda İŞKUR tarafından oluşturulacak listeden 22.07.2019 tarihinde saat: 10:00' da Mersin Emniyet Müdürlüğü limonluk mahallesinde bulunan yeni hizmet binası 7. katında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura sonucu, sözlü sınav tarihi, gerekli evraklar ve diğer duyurular http://mersin.pol.tr/ adresinden yapılacaktır.

 

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Temizlik Görevlisi    

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18--(12.07.2001 - - -
Erkek 18--(12.07.2001 - - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 7. KATINDA 22.07.2019 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İl genelinde (Merkez ve dış ilçelerde)Bağlı bulunan tüm hizmet binaları ve sosyal tesisleri
MERSİN / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :MEZİTLİ, YENİŞEHİR, TOROSLAR, AKDENİZ, ÇAMLIYAYLA, BOZYAZI, AYDINCIK/İÇEL, TARSUS, SİLİFKE, MUT, MERSİN MERKEZ, GÜLNAR, ERDEMLİ, ANAMUR

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı  
Ünvanı  
Telefon No 3243284290
E-Posta  

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 3
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

 

NİĞDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 12 Temmuz 2019
Yayınlanma Tarihi : 08 Temmuz 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

4- Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

5-Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

7- Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8- Niğde il sınırları içerisinde ikamet etmek.

9- En az lise mezunu olmak.

10- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık belgesine sahip olmak.

11- Engelli raporunun olması.

12- İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı    

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18--(12.07.2001 - - -
Erkek 18--(12.07.2001 - - -

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25.07.2019 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : NİĞDE MERKEZ
NİĞDE / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ÇİFTLİK, ALTUNHİSAR, ULUKIŞLA, NİĞDE MERKEZ, ÇAMARDI, BOR

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 3
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Bu haber 5198 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!