Engelli memur adaylık süresinde naklen atanabilir mi?

Engelli memur adaylık süresinde naklen atanabilir mi?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında Engelli Kamu Personeli Sınavı sonucunda engelli memur istihdamı yapılmaktadır.Engelli memurların adaylık döneminde kurum içi hemde kurum dışı atanıp atanamayacağını bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

04 Eylül 2018 - 13:37 - Güncelleme: 04 Eylül 2018 - 13:50

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.İlgili hükme göre aday memurların naklen atanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinde memurların kurum içi yer değiştirmek suretiyle atanmalarına ilişkin 74. maddesinde ise memurların başka kurumlarına nakillerinden bahsedilmiştir.Kanunun 72 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise ; “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” hükmüne yer verilmektedir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kendisi engelli olan memurlara  kurum içi nakillerde farklı bir uygulamaya gidilmiştir.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, ek 3 üncü maddesinde ise; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine istinaden engelli aday memurun sadece kurum içi yer değişikliği suretiyle atanmasının mümkün bulunduğu, diğer taraftan memurun adaylığının kaldırılmasını müteakip 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kurumlara nakli yapılabilecektir.

Bunun yanında aday memurun adaylık süresi içinde merkezi atama kapsamında yapılan atamalar haricinde kurumların kendileri tarafından yapmış olduğu sınavları kazanmaları halinde kurumlarından muvafakat alarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan  23/08/2005 tarih ve 15448, sayılı görüşte bu yöndedir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 54. maddesinde  “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.İlgili hüküm doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları aday memur olarak kurumlarında göreve başlayan memurlarının adaylık süresi sona ermeden başka kurumlara atanmasına izin vermemektedir.Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüş yazısına devlet personel başkanlığınca verilen cevapta aday memur olarak görev yapanların hangi durumlarda naklen atamalarının yapılacağını hangi durumlarda naklen atamalarının yapılmayacağını  açıklığa kavuşturmuştur.

İlgili yazıya göre merkezi atama kapsamında ataması yapılan ve adaylığı dolmamış olan memurun aynı kpss puanı ile merkezi atama kapsamında ataması durumunda aday memurun naklen atamasının yapılamayacağı, ancak merkezi atama kapsamı dışında kurumların kendi açmış olduğu özel sınavları sonucu yapılan sınavları kazanan aday memurların ise naklen yeni kurumlara atanmasında bir engel olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

Konunun bir örnekle açıklanması gerekirse kpss sonucu atanan bir memur adaylık süresi içinde tekrardan başka bir kuruma merkezi atama ile atanırsa naklen atanması mümkün olmayacaktır.Ancak merkezi atama kapsamı dışında örneğin gümrük bakanlığının özel olarak yapmış olduğu gümrük muhafaza memurluğunu kazanan aday memurun ilgili bakanlığa atanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

ÖZET: ÖSYM’ce memur olarak yerleştirilen ve aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin farklı sınav sonucuna göre yeniden yerleştirilmesi hususunsa ilişkin(15448,23/08/2005)

Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği’nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile de Kamu Personel Seçme Sınavı’nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.

Diğer taraftan, merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında da; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almakta, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, aday memur iken KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde öğrenim durumları ya da kariyerleriyle ilgili bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, merkezi yerleştirme işlemi dışında özel mevzuatında belirtilen usule göre atandığınız ………. Bakanlığı emrindeki görevinizden, KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirildiğiniz …………….Bakanlığı emrine Arkeolog kadrosuna kurumların muvafakatı ve yerleştirildiğiniz kadronun niteliklerini de taşımanız kaydıyla, genel hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesindeatanmanızın mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kaynak: mevzuatinyeri.com

Bu haber 4076 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Engelsiz Plajlar” projesiyle engeller kalkıyor
“Engelsiz Plajlar” projesiyle engeller kalkıyor
Engelli Melike hayırsever vatandaşımız sayesinde sandalyesine kavuştu
Engelli Melike hayırsever vatandaşımız sayesinde sandalyesine...