Sayıştay 12 Personel Alımı Yapacak

Sayıştay 12 Personel Alımı Yapacak

İşe alınacak kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe göre eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek.

10 Temmuz 2019 - 11:50

İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı    :    12
İlgili Yönetmelik    :    •Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik •Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi    :    08.07.2019
Başvuru Süresi    :    Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Son başvuru Tarihi    :    12.07.2019

 

Sayıştay Başkanlığından:

İŞÇİ ALIM İLANI

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle
Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi;

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

• Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet

etmek.

7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak.

8. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Karum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “İşe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması,

2. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirtilen şartları taşıması,

3. Engelli kadrosuna başvuran adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun (en az %40 oranında) bulunması,

4. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarım belgelendirmesi,

gerekmektedir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :

1. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV, YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI :

1. İŞKUR tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.

2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvurdukları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

3. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.

5. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

7. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

8. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER :

1.2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3. Diploma aslı veya fotokopisi,

4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için ),

5. Eski Hükümlü Belgesi (Eski Hükümlüler için),

6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM BAŞKANLIĞI

İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

0(312) 295 4132 - 0(312) 295 4203

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ
İl Düzeyi Atama Yapılacak İşçi Kadro Ünvanı Kadro Sayısı Yaş Sınırı Öğrenim Düzeyi Nitelik Koşulu Çalışma Periyodu Statüsü/ Kişisel Durumu Görev Yeri EKPSS/KPSS
Ankara Yazılım Mühendisi 1 35 Lisans Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliğinden mezun olmak
Ek 2 deki diğer şartları sağlamak
Belirsiz Süreli (Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak
Ankara Sistem Uzmanı 1 35 Lisans Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak
Ek 3 deki diğer şartları sağlamak
Belirsiz Süreli (Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak
Ankara Sistem ve Ağ Uzmanı 1 35 Lisans Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak
Ek 4 deki diğer şartları sağlamak
Belirsiz Süreli (Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak
Ankara Çağrı Merkezi Elemanı 3 35 Lisans Bilgisayar ve Microsoft office programlarını kullana bilmek Ek 1 deki diğer şartları sağlamak Belirsiz Süreli (Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak
Ankara Şoför 3 40 Önlisans 1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
2. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir sahip olmak.
3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.
Belirsiz Süreli (Daimi) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak ŞekildeYaralananlar Ankara Girmiş olmak
Ankara Büro Personeli 3 35 Önlisans 1. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
2. Bilgisayar ve Microsoft office programlarını kullana bilmek
Belirsiz Süreli (Daimi) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak ŞekildeYaralananlar Ankara Girmiş olmak

EK 1

Çağrı Merkezi Elemanı
Personel Kriterleri

1. Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

2. Telefonda akıcı ve etkin konuşabilmeli, diksiyonu düzgün olmalıdır

3. Uzun süreli çalışma konusunda engeli bulunmamalıdır

4. Bilgisayar kullanabilmeli ve Office programlarına hakim olmalıdır

5. Vardiya çalışma planı çerçevesinde çalışabilmelidir

6. Tercihen bir yıl çağrı merkezi tecrübesi olması

Ek 2

Yazılım Mühendisi
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

5. Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak

6. NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak

7. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

9. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

10. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

11. Transact-SQL bilgisine sahip olmak

12. MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

13. Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

14. Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak

15. Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak

16. Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak

17. Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak

18. Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

EK 3

Sistem Uzmanı
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, aşağıda belirtilen konularda bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak:

a) MS Windows Server 2008, 2012, 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

b) Microsoft Exchange 2010-2013-2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

3. Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak

5. HS(Internet Information Services) yönetimi ve kurulumu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6. Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak

7. Tercihen Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

8. Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

9. Tercihen System Center Orchestrator konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tercihen MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak

11. Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek

12. Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında tecrübe sahibi olmak

13. Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

EK 4

Sistem ve Ağ Uzmanı
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, Omurga, kenar ağ anahtarı, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, Güvenlik Duvarı gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve
çözülmesini sağlamış olmak

3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

5. Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak

6. Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

7. Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak

8. Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

9. Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

10. Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak

11. Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

12. Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak

13. Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak

14. Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak

Bu haber 818 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!