Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda engelliler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda engelliler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda engellileri ilgilendiren maddeler.

19 Ekim 2016 - 17:27

Kanun Numarası : 5510

Kabul Tarihi : 31/5/2006

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :16/6/2006 Sayı : 26200
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 

MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendi  kapsamında  sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihlive 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı NakdiTazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığıbağlanmış malûllerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerikapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. 3713sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına girenolaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde deaylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının(c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkındaise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası vemeslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigortakollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleritarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kollarıda uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortasıprimi alınmaz.e) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.


Meslekhastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 

MADDE 14- Meslek hastalığı,sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Hastalık ve analık hali 

MADDE 15- (Değişik:17/4/2008-5754/9 md.) 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındakisigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğineneden olan rahatsızlıklar hastalık halidir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındakisigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendiçalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylıkalan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibarendoğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalıksüreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülükhalleri analık hali kabul edilir.


Malûl sayılma 

MADDE 25- (Değişik:17/4/2008-5754/13 md.) Sigortalının veya işverenin talebi üzerineKurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarıncausulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesisonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındakisigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucumeslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılariçin çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekildemeslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilensigortalı, malûl sayılır. 

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmayabaşladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesiniyapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradantespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığındanyararlanamaz.

Yedek subay veya er olarak ya da talim,manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla görevleri ile ilgileri kesilmeksizinsilâh altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl görevleriniveya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya özürlerisebebiyle malûllük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri halinde, haklarında bu maddehükümleri uygulanmaksızın malûllüklerinin mani olmadığı başka vazife veyasınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar.Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerininuygulanmasını isteme hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife vesınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresinetabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yenivazifelerine de mani olduğuna dair usulüne uygun yeniden rapor almadıkça buhaklarını kullanamazlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendikapsamındaki sigortalılardan, vazifelerini yapamayacak derecede hastalığauğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devametmesi halinde, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre birincifıkra uyarınca malûl veya 47 nci madde hükümlerine göre vazife malûlüsayılırlar.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendikapsamındaki sigortalılardan; personel kanunlarına tabi olmayanların hastalıksebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak hastalık süresihakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır.Kanunlarındaki yazılı sürelerden önce geçen hastalığı en çok bir yıl içindenüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri birleştirilmek suretiyleişlem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Malûllüksigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 26- Malûllük sigortasındansigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.

Sigortalıya malûllük aylığıbağlanabilmesi için sigortalının;

a) 25 inci maddeye göre malûlsayılması,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/14 md.) En azon yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birininsürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılıksüresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmişolması,

c)Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerinikapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 

halinde malûllük aylığıbağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalısayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil,prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.


Yaşlılıksigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklarşunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

(Değişikikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalısayılanlara;

a)Kadınise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığıbağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındasigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır. 

b) (a)bendinde belirtilen yaş şartı; 
 
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleriarasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleriarasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleriarasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleriarasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleriarasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleriarasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadınve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilenprim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esasalınır.

Sigortalılar,ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşınıgeçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık veölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığındanyararlanabilirler.

Sigortalıolarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikincifıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürübulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en azonbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık veölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Kurumca yetkilendirilen sağlıkhizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar vedayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışmagücündeki kayıp oranının;

a)% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan berisigortalı olmaları ve 4320 gün,

b)% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan berisigortalı olmaları ve 4680 gün,

malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın(a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Bakanlıkçatespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeliolarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilenyaş şartı 55 olarak uygulanır.

55yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaşdışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.

(Ekfıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin süreklibakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödemegün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerindende indirilir.

(Değişiksekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralardabelirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birincifıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan,(b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son veripvermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddeninbirinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerineyetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesişarttır.

4üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılıkaylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıylagenel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve primeilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

Bumaddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.

VazifeMalûllüğü 
MADDE 47- (Değişik:17/4/2008-5754/27 md.)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilkdefa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlariçin aşağıdaki hallerde vazife malûllüğü hükümleri uygulanır. 25 inci maddedebelirtilen malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veyavazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresineait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumakmaksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişive işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa,buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

Vazifemalûllükleri;
 1. Keyifverici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
 2. Kanun,tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
 3. Yasakfiilleri yapmaktan,
 4. İntiharateşebbüsten,
 5. Her nesuretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zararverme amacından,
doğmuş olursa bunlarauğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.

Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olanolayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkilimercilere derhal, Kuruma da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince deyapılabilir. Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkilimercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi,kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kuruma bildirim süresi;

a) Vazife malûllüğüne sebepolan olayın meydana geldiği tarihten, 

b) Hastalıklarınınsebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü hükümleriuygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dairdüzenlenen kati raporun onay tarihinden,

c) Esirlik ve gaiplikhallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten, 

başlar. 

Süresi içerisinde bildirimdebulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malûliyetisebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibarenbağlanır.

Vazife malûllüğü süresi içerisindebildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da sigortalılar veya haksahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife malûllüklerininbelgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla, bu Kanunun zamanaşımı hükümleridikkate alınmak suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olanaylıklar düzeltilir. Bu durumda sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylıkya da aylık farklarının, vazife malûllüğünün bildirildiği tarihe kadar olantoplam tutarı Kurumca ilgili kamu idaresine ödettirilir.

Vazife malûllüğü aylığı, vazifemalûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim ödemegün sayısı toplamı;
 1. 10800güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
 2. 10800günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,
en son prime esas kazancı esasalınmak suretiyle 29 uncu maddeye göre hesaplanacak aylıklara, malûllükderecelerine göre aşağıda yazılı oranlarda ayrıca zam yapılmak suretiylebağlanır.
 
MalûllükDerecesi Zam nispeti
1 % 30
2 % 23
3 % 15
4 % 7
5 % 3
6 % 2
 
 
Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; 

a)Harpte fiilen ateş altında,

b)Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât vehizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c)Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,

d)Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerinsebep ve etkisiyle,

e)Barışta veya olağanüstühallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftanolursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki veyerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangimeslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veyadalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebepve etkileriyle,

f)Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararasısözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesinigerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerindenitibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,

vazifemalûlü olanlara harp malûlü denir.

Bunlardan uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üstderecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üçilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademegöstergesinin prime esas kazancı esas alınır.

Harp malûllerinin, malûllükderecesine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin, memur aylık katsayısı ileçarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malûllüğü zammı" olarak ayrıcaeklenir.
 
MalûllükDerecesi Göstergeler
1 1100
2 950
3 800
4 600
5 500
6 400


Harp malûlü sayılanlardan birharekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaretve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları usulüne göre sıralıüstlerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile Türk SilâhlıKuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığınınuygun görmesi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları % 25fazlasıyla bağlanır.

Bu madde gereğince vazifemalûllüğü aylığı almakta iken veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmasıgerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malûllüğüzammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığıbağlanır.

Harp malûlü olanlara verilecekharp malûllüğü zammı tutarının Kurumca belirlenecek peşin sermaye değeritoplamı en geç bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığıtarafından Kurumun göstereceği hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayantutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır.

Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan;

a) 5 inci maddenin (c) bendihükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan harpmalûllüğü zammı hariç Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıklarıtarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkındauzun vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları süre zarfında 80inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci maddegereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına aitprim alınır. Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaçalışmaları nedeniyle istekleri üzerine haklarında uzun vadeli sigorta kollarıuygulananlardan; yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ya daemekliye ayrılan veya herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonrakiçalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları halinde bu süre için, 29 uncumaddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılıkaylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı halinde ise haksahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

b) 4 üncü maddenin birincifıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaları sırasında malûllük derecelerinindeğişmesi halinde aylığı yeni malûllük derecesi de dikkate alınarak son primeesas kazancı üzerinden ilk vazife malûllüğü aylığından az olmamak kaydıylayeniden hesaplanır.

c) 4 üncü maddenin birincifıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer altbentlerine tabi çalışmaya başlayanlar hakkında 30 uncu maddenin üçüncüfıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

Vazife malûllüğüne bağlınedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, bu madde gereğince tespitedilecek aylık, 34 üncü ve 35 inci madde hükümlerine göre bağlanır. Ayrıca 37nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği deverilir.

Bu maddeye göre bağlanacakvazife veya harp malûllüğü aylıkları, bu Kanunla yürürlükten kaldırılanmaddeleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emsali iştirakçiyebağlanacak harp veya vazife malûllüğü aylığından az olamaz.

4 üncü maddenin birincifıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, uluslararası barışı korumave destekleme operasyonlarında Türkiye Cumhuriyetince görevlendirilenlere, bugörevleri esnasında veya bu görevleri nedeniyle vazife malûlü aylığı ödendiğisürece harp malûllüğü zammı ayrıca verilir. 

Bu maddenin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

MADDE 60- (Değişik:17/4/2008-5754/38 md.) İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden; 

a)4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
 
1)(a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 

2)(b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler,

b)İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 

c)Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
 
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazlarıile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek testyöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişibaşına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

2) Vatansızlar ve sığınmacılar,

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına AylıkBağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

4) 24/2/1968 tarihli ve 1005sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ŞerefAylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 

5) 28/5/1986 tarihli ve 3292sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinegöre aylık alan kişiler, 

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylıkalan kişiler, 

7) 24/5/1983 tarihli ve 2828sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine görekorunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 

8) Harp malûllüğü aylığıalanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 

9) 18/3/1924 tarihli ve 442sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilenkişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 

10) 11/10/1983 tarihli ve 2913sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve BunlarınAilelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

d) Mütekabiliyet esası dadikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarındanyabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 

e) 25/8/1999 tarihli ve 4447sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısaçalışma ödeneğinden yararlandırılankişiler,

f) Bu Kanun veya bu Kanundanönce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alankişiler,

g) Yukarıdaki bentlerin dışındakalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanvatandaşlar,

genelsağlık sigortalısı sayılır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı


Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

MADDE 67- (Değişik: 17/4/2008-5754/42 md.)

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; (1)
 
a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
 
b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, (2)
 
c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
 
d) (Ek: 13/2/2011-6111/36 md.) 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılanlar, (c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri,
şarttır.

 
Katılım payı alınması

MADDE 68- 63üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlarşunlardır:

a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimimuayenesi.

b) (Değişik:25/6/2009-5917/40 md.) Vücut dışı protez ve ortezler              

c) Ayakta tedavide sağlananilaçlar.

d) (Ek: 25/6/2009-5917/40 md.) Kurumca belirlenecek hastalık gruplarınagöre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri.

(Değişik ikinci fıkra: 17/1/2012-6270/9 md.) Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Türk Lirası olarak uygulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bentlerindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir. Ayrıca Kurum, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinde, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 Türk Lirası, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 Türk Lirası olmak üzere katılım payı uygulamaya yetkilidir. Katılım payına ilişkin kutu hesabında enjektable formlar, serum ve beslenme ürünleri ile Kurum tarafından belirlenecek ilaçlar dikkate alınmaz. Kurum, birinci fıkranın (a) bendi gereği belirlediği katılım payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir. Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sağlık hizmetleri bedelinin % 1’ine kadar katılım payı alınabilir. % 1’ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye Kurum yetkilidir. Kurum, bu fıkrada belirtilen 1 Türk Lirası, 2 Türk Lirası ve 3 Türk Lirasını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına kadar her yıl artırmaya yetkilidir.

(Mülga üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.)

(Değişikdördüncü fıkra: 25/6/2009-5917/40 md.) Genel sağlık sigortalısı vebakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın (b) bendi gereğiödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihtekiasgarî ücretin % 75’ini, (d) bendi gereği ödeyecekleri katılım payının tutarıise bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yataraktedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.

63 üncü maddenin birincifıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir hastalığın tedavisinin başkatıbbî bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemitedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilkdenemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında uygulanır. Ancak katılım payındadördüncü fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz.

60 ıncı maddenin birincifıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genelsağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerinödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine görekendilerine geri ödenir.

(Değişikyedinci fıkra: 25/6/2009-5917/40 md.) Katılım paylarını, gelir veyaaylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veyamaaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum vekuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünübelirlemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsilettikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenir.

(Değişiksekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.) Katılım paylarınınhesaplanmasında 72 nci maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları esasalınır.

Katılım paylarının ödenmeusûlleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurumtarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Katılımpayı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

MADDE69- 68 inci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payıalınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır: 

a)İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralardasağlanan sağlık hizmetleri.

b)75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlıkhizmetleri.

c)Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.

d)Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronikhastalıklar ve hayati önemi haiz 68 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendikapsamındaki sağlık hizmetleri ile organ, doku ve kök hücre nakli. 

e)(Değişik: 17/4/2008-5754/65 md.) 94 üncü maddede tanımlanankontrol muayeneleri,

f)60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c ) bendinin (4) numaralı alt bendindebelirtilen kişiler ile bunların eşleri, (5), (6), (7) ve (8) numaralı altbentleri kapsamında sayılanlar, vazife malûlleri ile 4 üncü maddenin dördüncüfıkrasının, (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar. (Ek cümle:17/4/2008-5754/66 md.) Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmışmalûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğüaylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları hertürlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılımpayı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır.

Bumadde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veyagruplandırarak tespite Kurum yetkilidir.


Kontrol muayenesi

MADDE 94- Kurumyürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere;

a) Sağlık hizmeti alan genel sağlıksigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlıkhizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını,

b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalınınveya bunların hak sahiplerinin malûllük, iş göremezlik raporlarında belirtilenrahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını,

tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkikyaptırılmasını talep edebilir.

Malûllük, vazife malûllüğü aylığı veyasürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumlarındaartma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylıkve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harpmalûllüğü, vazife malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliribağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az %60'ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talepedebilir. 

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veyasigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma sonunda yapılan muayenesindeyeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük aylığı veya sürekli işgöremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takipeden ödeme dönemi başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir.

Çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûlçocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tespitedilecek malûllük durumuna göre, rapor tarihinden sonraki ödeme dönemi başındanitibaren kesilir.

Kurumun yazılı bildiriminde belirtilentarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özürü olmadığıhalde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı veya sürekliiş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûlçocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi içinbelirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılıbildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malûllükveya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının veyaaylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri,kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanır.

Kontrol muayenesini Kurumun yazılıbildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllükveya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalınınmalûllük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacakgeliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocukların isealmakta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki ay başındanbaşlanarak yeniden bağlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Sağlıkraporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi 

MADDE95- Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacaksevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesineilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücüveya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul veesaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahipolması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kuruluraporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iadeederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeyeKurum yetkilidir.

Usulüneuygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğerbelgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazifemalûllük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilenmeslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybıderecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğerbelgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durumSosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Bumaddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Kurumunbirlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. 


Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçişhükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri SosyalSigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve DiğerBağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılıTarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabiolanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında,5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar, buKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilir.5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.)5434 sayılı Kanuna göreiştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlardanvazife malûllüğü kapsamına girenler hakkında, bu Kanunun 47 nci maddesininbirinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

BuKanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanununyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmayabaşlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlüktenkaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamışolup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az% 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık taleptarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındasigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primibildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bumadde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmayabaşladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlıkkurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerinincelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasındaolduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasındaolduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kollarıprimi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. 


506 sayılı Kanunun malûllük vesakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 10- 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu Kanunun yürürlüktarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defaçalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veyaözürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıylayaşlılık aylığından yararlanırlar.

(Değişik ikinci fıkra:17/4/2008-5754/71 md.) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalıolup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergiindiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b)alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öncesakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığıbağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlüktarihinden önceki hükümler geçerlidir. 

Birinci ve ikinci fıkraya göre bağlananaylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan azolamaz.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, malûllük durumlarının tespiti içintalepte bulunan ve bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malûl olduklarına kararverilenler hakkında 506 ve 2925 sayılı kanunlardaki diğer şartları dataşımaları halinde anılan kanunlara göre malûllük aylığı bağlanır. 

55 inci maddenin dördüncüfıkrasındaki malûllük aylığı alt sınırı ile 33 üncü maddesinin ikincifıkrasındaki ölüm aylığı alt sınırı 17/10/1983 tarihli ve 2925 ve bu Kanunlamülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunlara göre bağlanacak malûllük veölüm aylıklarında, aynı kanunlar gereği bağlanan yaşlılık aylığı ilekıyaslanarak uygulanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) 1/1/2000tarihinden itibaren sigortalı olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öncemalûllük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölensigortalıların hak sahiplerine 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunla bağlananaylıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen alt sınıraylığı esas alınarak aylık başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanır.Oluşacak farklar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisindeilgililere ödenir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilenalt sınır aylıklarının hesabında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga92 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen yarım aylıklar ile aynıKanunun mülga 96 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre alt sınır aylığıuygulanmayan aylıklar ile sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmîaylıklar dikkate alınmaz.

(Mülga son fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.)


Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 12- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.)Bu Kanunun yürürlük tarihinden 1/1/2012tarihine kadar buKanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendiuygulanmaz. Bu sürede, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşilkart verilen ve verilecek kişiler durumlarında değişiklik olmaması kaydıylabaşka bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlıksigortalısı sayılır. 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart almak içinmüracaat etmekle birlikte, 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilenaile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı; asgari ücretin üçtebirinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeyegöre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarınınüçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenkişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç altsınırının otuz günlük tutarı; asgari ücretin ikikatından fazla olduğu tespit edilen kişileriçin 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlükkazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazançtutarı olarak esas alınır. (Ek cümle:16/6/2010-5997/8 md.) 1/1/2012 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasındaKurumca talep edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarlarının tespitikararları, gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra, il ve ilçe idarekurulları tarafından verilir.Aile hekimleri tarafındanbaşlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan sağlık hizmetlerinde 68 incimaddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım payları, üç yıl süreyle % 50oranında azaltılarak uygulanabilir.
 


İlgili kanunları gereği tedaviyardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangibir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veyagenel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kızçocukları bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancakdurumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları buKanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/49 md.) Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Bu kişilerin sigortalı vesigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili kurumlartarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kurumabildirilir.
 
GEÇİCİ MADDE 37 – (Ek: 17/1/2012-6270/15 md.)

19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalılar için, malullük ya da ölüme sebep olan deprem tarihinden önceki döneme ilişkin olarak en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin Kanunda belirtilen sigortalı bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla deprem tarihlerinden önce yapılmış olması şartıyla, Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından Kuruma ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.
Birinci fıkra kapsamına girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaz.

Bu haber 1815 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • SERKAN ÇAKICI
  1 yıl önce
  % 70 raporum olduğu halde MALULEN BAŞVURUMA RED VERDİ BURSA BÖLGE SAĞLIK KURULU
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar ?
Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar ?
 %60 engelli kız çocuğum var evde bakım parası almak için ne yapmalıyız?
%60 engelli kız çocuğum var evde bakım parası almak için ne...