Toplu sözleşmelerde engellileri ilgilendiren maddeler

Toplu sözleşmelerde engellileri ilgilendiren maddeler

Sendikalar 2018 ve 2019 toplu sözleşmelerinde engelli kamu personeli için neler talep etti.

01 Ağustos 2017 - 18:29

Engelsizler.net / Özel

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşme sürecinin ilk toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. KESK temsilcisi ise toplantıda yer almadı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren görüşmelerin ilk toplantısı, açılış konuşmalarının ardından basına kapatıldı.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşme süreci yarından başlayıp 10 Ağustos'a kadar hizmet kolları komisyonlarının görüşmeleriyle sürecek. İkinci toplantı, 11 Ağustos'ta yapılacak. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta kamu sendikalarına teklifini sunacak.

Peki sendikalar 2018 ve 2019 toplu sözleşmelerinde engelli kamu personeli için neler talep etti. Engelsizler.net olarak sendikaların engelli ve engelli yakını bulunan memurları ilgilendiren konuları tek sayfada toparladık.

MEMUR-SEN’İN ENGELLİ PERSONELLER İÇİN TALEPLERİ

(1) Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.

(2) Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için filen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olamaz.

(3) Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksı- zın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.

(4) Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyonun tarafından bildirilecek engelli kamu gö- revlileri temsilcisi yer alır.

(5) Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alınmaları KDV’den muaf tutulur.

(6) Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere yer değiş- tirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.

(7) Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb. faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşı- lanır.

(8) Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakat- çileri hac ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.

(9) Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanır.

(10) Parasız yatılı bursluluk kontenjanı engelli kamu görevlisi çocuklarına da uygulanır

Memur-Sen’in diğer teklifleri

(2) Engelli çocuğu olan kadın kamu görevlileri,

a) Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

b) Çocuğunun engelli bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkından yararlandırılır.

c) Çocuğunun engelli bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından) yararlandırılır.

• Hizmet teşvik pirimi Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40 artırımlı ödenir.

•Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı birimleri, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3’ünü, sadece 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi oldukları kanunda engelli –özürlü- personel istihdamına ilişkin hü- küm) kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde engelli-özürlü personel için ayırırlar. Engelleri-özürleri göreve başladıktan sonra oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli-özürle kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kapsamdaki sıra tahsisli konutlar için başvuru yapmasına engel teşkil etmez.

•İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli-özür- Toplu Sözleşme Teklifleri 2017 39 lü kamu görevlilerinden birinci derece engelli-özürlü olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli-özürlü olanlar için 24 ay, üçüncü derece engelli-özürlü olanlar için 18 ay arttırılmak suretiyle uygulanır.

• Sözleşmeli personelin izin hakları konusu üzerine: En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bö- lümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni kullanabilir.

Engelli Çalışanların Şartlarının Tuttuğu Kadroya Atanması

Madde 54– (1) Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personelin talepleri halinde eğitim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanın şartlarını sağladığı kadrolara atanması sağlanır.

 

KAMU-SEN’İN ENGELLİ PERSONEL İÇİN TEKLİFLERİ

Amaç: Engelli personelin durumlarına uygun istihdam imkânlarına kavuşturulması ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması

• Engellilerin emekli aylığı bağlama oranları 10 puan fazla uygulanmalıdır.

• Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmesi için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler temin edilmeli, engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.

• Engelli personelin izin hakları yeniden düzenlenmeli, Kanunun ilgili maddelerinde yapılacak düzenleme ile engelli personelin izin süreleri bir kat fazla belirlenmelidir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarındaki açık engelli kadroları, Kanuna uygun şekilde doldurulmalıdır.

• Kamu hizmet binaları, engellilere uygun şekilde yeniden dizayn edilmelidir

• Kreş (0-3,3-6 yaş kreş ve yaşlılar için) hasta, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır.

• Engelli öğretmen ve personele; kurum lojmanlarından kontenjan ayrılmalı ve kendi aralarında sıra tahsisli olarak yararlandırılmalıdır. Kurumların fiziki yapıları engelli personel ve öğrencilere uygun hale getirilmeli, engelliler için gereken araç-gereç bedelleri kurumlarınca karşılanmalıdır. Engelli personelden bir üst görev için gerekli öğrenim şartlarını taşıyanlar bir kereye mahsus sınavsız bir üst görev yükseltilmelidir.

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bünyesinde yatılı veya pansiyon bulunan eğitim kurumlarında yapılan “belletici öğretmen” görevlendirmeleri geçmişte öğretmenlerimizin gönüllü olarak talep etmeleri esasına dayanılarak yürütüldüğü halde 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi başlıklı 92. Maddesinin 2. Fıkrasıyla re ’sen görevlendirmelere dönüşmüş, eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin hiçbir geçerli mazeretini dikkate almadan görevlendirme yapılmasına sebebiyet verecek şekilde değiştirilmiştir. Bu durum özellikle küçük, engelli vb. çocuğu bulunan bayan öğretmenlerin zor durumda kalmalarına sebebiyet vermektedir. Belletici öğretmen görevlendirmelerinin geçmişte olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde yapılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

Engelli kadrosu ile göreve başlayanlar veya görevde iken engelli olanlara Ek Ödemeye ilişkin Yönetmeliklerde belirtilen tablolarda ayrı ek puan düzenlenerek, pozitif ayrımcılık sağlanması

• Engelli personelin özürlerine uygun işlerde çalıştırılması, engelliliklerini artıracak ve ek engel getirecek işlerde çalıştırılmaması.

• Çalışma ortamı ve fiziki mekânların engelli personelin rahat çalışabileceği standartlara uygun hale getirilmesi.

Engelliler için lojman tahsisinde pozitif ayrımcılık yapılması

• Engellilerin servis imkânından yararlanabilmesi için gerekli kolaylıkların sağlanması.

• Personele, engelli aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanması.

• Spor müsabakalarına sporcu olarak katılmak isteyen engelli personel için prosedürlerin asgariye indirilmesi ve teşvik edilmesi.

• Bakanlık bünyesinde personel sayısının yetersizliği nedeniyle merkez ve taşrada genel idari hizmetler sınıfının görevini yerine getiren engelli ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin ( teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb. ) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması.

• Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması.

• Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan engelli personel için 657 Sayılı Kanunun 101 inci Maddesinin ‘’…Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.’’ hükmüne riayet edilmesi ve engelli personele nöbet verilmemesi

• Engelli kamu görevlilerine 5 yılda 1 derece verilmesi ve emekliye ayrılmaları durumunda ikramiyelerinin 25 yıl üzerinden hesaplanması,

Bu haber 14426 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Engelsiz Plajlar” projesiyle engeller kalkıyor
“Engelsiz Plajlar” projesiyle engeller kalkıyor
Engelli Melike hayırsever vatandaşımız sayesinde sandalyesine kavuştu
Engelli Melike hayırsever vatandaşımız sayesinde sandalyesine...